k. konwicki.art.pl
O twórczości Tadeusza Konwickiego

Bibliografia

Eseje o Tadeuszu Konwickim

Wybór

 • J. Anderman, Pan Konwicki, „Gazeta Wyborcza” 2001 (z dn. 22 VI).
 • St. Bereś, Konwicki: wielki szaman literatury, „Dziennik. Polska. Europa. Świat” 2006, nr 54 (z dn. 22 VI).
 • St. Bereś, [wstęp do:] tegoż, Pół wieku czyśćca, Kraków 2003; przedruk na stronie internetowej: stanislawberes.pl/index.php?tryb=content&pi=01_02&pg=3.
 • Bikont, J. Szczęsna, Kronika wypadków literackich, „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 146 (z dn. 24-25 VI).
 • K. Demidowicz, Konwicki, „Film” 2001, nr 8.
 • K. Eberhardt, Portrety w miniaturze: Konwicki, „Film” 1966, nr 47.
 • M. Kubik, Portrety Pisarzy: Tadeusz Konwicki, czyli o nostalgii, „Gazeta Uniwersytecka. Miesięcznik Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 2002, nr 8 (97), przedruk na stronie internetowej: gu.us.edu.pl/index.php?op=artykul&rok=2002&miesiac=5&id=2296&type=norm.
 • K. Janowska, Męskie klimaty, „Polityka” 2006, nr 25 (z dn. 24 VI).
 • O. Jędrzejczyk, Wracajmy do Konwickiego, „Gazeta Krakowska” 1989 (z dn. 15-16 VII).
 • P. Kaniecki, Kamera pisarza, „Kino” 2007, nr 7-8.
 • T. Lubelski, Głos i milczenie Tadeusza Konwickiego, „Tygodnik Powszechny” 2006, nr 26.
 • T. Lubelski, Siedem powodów niezbędności, „Kino” 2001, nr 6; przedruk na stronie internetowej: film.onet.pl/0,0,1056335,1,600,artykul.html.
 • T. Lubelski, Wędrówki realne i wyobrażone. O filmach Tadeusza Konwickiego, „Kino” 1981, nr 1.
 • T. Lubelski, Wybór Konwickiego. 75-lecie autora „Sennika współczesnego”, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 27.
 • Ł. Maciejewski, Kronika wypadków filmowych Tadeusza Konwickiego (na 80. urodziny), „Kino” 2006, nr 6; przedruk na stronie internetowej: film.onet.pl/0,0,1343332,1,600,artykul.html.
 • R. Matuszewski, Konwicki, czyli radość, „Tygodnik Kulturalny” 1987, nr 36, 37.
 • Michałek, Trzy portrety, Warszawa 1959.
 • Michnik, Kompleks Konwickiego, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 145 (z dn. 23-24 VI).
 • Michnik, Konwickiemu na urodziny, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 144 (z dn. 22 VI).
 • Michnik, Wiwat Pan Tadeusz, „Gazeta Wyborcza” 2006, nr 144 (z dn. 22 VI).
 • E. Sawicka, Monogram na ścianie płaczu, „Rzeczpospolita” 2002, nr 292 (z dn. 16 XII).
 • E. Sawicka, Przybysz z doliny, „Rzeczpospolita” 2006, nr 140 (z dn. 17-18 VI).

Opracowania twórczości Tadeusza Konwickiego

Wybór

 • J. Arlt, Mój Konwicki, Kraków 2002.
 • J. Arlt, Tadeusz Konwickis Prosawerk von „Rojsty” bis „Bohiń”. Zur Entwicklung von Motivbestand und Erzählstruktur, Bern, 1997.
 • E. Balcerzan, Konwicki i Nowicki, [w:] tegoż, Przygody człowieka książkowego, Warszawa 1990.
 • St. Bereś, Wobec archipelagu milczenia. Proza Konwickiego w latach 1976-1994, „Odra” 1995, nr 4.
 • St. Bereś, St. Bereś, Konwicki w czyśćcu PRL-u, [w:] tegoż, Szuflada z Atlantydy, Wrocław 2002.
 • H. Bereza, Dystans, [w:] tegoż, Taki układ, Warszawa 1981.
 • Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu, Warszawa 2006; zwłaszcza rozdział: „Na lewo to był szpan, czyli Tadeusza Konwickiego droga do partii”.
 • J. Błoński, Kiedy pęknięte zwierciadło mówi prawdę. Konwicki i „Wniebowstąpienie”, [w:] tenże, Wszystko, co literackie. Pisma wybrane, t. 1, wybrał i opracował J. Jarzębski, Kraków 2001.
 • W. Bolecki [J. Malewski], Pornografia — wokół jednego zdania Tadeusza Konwickiego, „Arka” 1987, nr 17.
 • Bukowska, Prawdy Tadeusza Konwickiego. Racjonalista romantykiem podszyty?, „Rzeczpospolita” 1988 (z dn. 10 IV).
 • S. Chwin, Literatura i zdrada, od „Konrada Wallenroda” do „Małej Apokalipsy”, Kraków 1993.
 • S. Chwin, Sny nad „wierną rzeką”. Tadeusz Konwicki i romantyczne przeżycie Losu, [w:] tegoż, Romantyczna przestrzeń wyobraźni, Bydgoszcz 1989.
 • J. Cieplińska, Montaż i rytuał, czyli o autokreacjach pisarskich, Kraków 2003.
 • Czajkowska, Od mitologizacji do mistyfikacji. Romantyczne tradycje powrotu do „kraju lat dziecinnych” w polskiej prozie współczesnej, maszynopis pracy doktorskiej obronionej w 1999 r.; KUL; zob. krótką charakterystykę pracy: bazy.opi.org.pl/raporty/opisy/synaba/75000/sn75879.htm.
 • P. Czapliński, „Tadeusz Konwicki, Poznań 1994.
 • M. Czermińska, Pomyłka w życiorysie, „Literatura” 1974, nr 27.
 • M. Czermińska, Rok z Konwickim, rok z Miłoszem, [w:] tejże, Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie, Kraków 2000.
 • St. Eile, „Bohiń” de Tadeusz Konwicki et le postmodernisme, „Revue des Etudes Slaves” 1991, t. 63, z. 2.
 • Fabianowski, Konwicki, Odojewski i romantycy. Projekt interpretacji intertekstualnych, Kraków 1999.
 • Fabianowski, Mickiewicz — Konwicki. Przygoda intertekstualna, [w:] Mickiewicz a literatury słowiańskie. Z dziejów recepcji od modernizmu do współczesności, red. E. Łoch, Lublin 2004.
 • Fabianowski, Tadeusza Konwickiego myślenie Mickiewiczem, [w:] Adam Mickiewicz i kultura światowa. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej 12-17 maja 1997 roku, Grodno 1998, księga 4.
 • E. Feliksiak, Budowanie w przestrzeni sporu. Ethos literatury w sytuacji kryzysu europejskiego pluralizmu (Thomas Mann — Tadeusz Konwicki — Erica Pedretti), Warszawa 1990.
 • Fiut, Histeria?, [w:] tegoż, Pytanie o tożsamość, Kraków 1995.
 • J. Fuksiewicz, Filmy Tadeusza Konwickiego, „Dialog” 1965, nr 8; Tadeusz Konwicki, Warszawa 1967.
 • S. Gawliński, Przemiany powieści Tadeusza Konwickiego, „Ruch Literacki” 1981, nr 6.
 • Giza, Między literaturą a filmem. O scenariuszach filmowych Tadeusza Konwickiego, Warszawa 2007.
 • Grudzińska: La parole et sa force. La prose de Marek Hłasko et la sortie du realisme socialiste (Etude comparee d’extrais de „Sur le chantier” de Tadeusz Konwicki et des „Ouvriers” de Marek Hłasko), „Revue des Etudes Slaves” 1991, t. 63, z. 2.
 • Hadaczek, O wileńskim świecie Tadeusza Konwickiego, „Ruch Literacki” 1989, z. 4-5.
 • Helman, „Jak daleko stąd, jak blisko”. Analiza kilku wybranych motywów, „Kino” 1972, nr 4.
 • M. Janion, Krwotok lawy oraz Tam gdzie rojsty, [w:] tejże, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi i duchów, Warszawa 1991.
 • W. Jurasz, Sposób na czytelnika (O Tadeuszu Konwickim), „Więź” 1990, nr 56.
 • J. Kandziora, Zmęczeni fabułą. Narracje osobiste w prozie po roku 1976, Wrocław 1993.
 • P. Kaniecki, Etos romantyczny w wypowiedziach Tadeusza Konwickiego, [w:] Mój Mickiewicz, opieka naukowa: M. Kalinowska, M. Strzyżewski, Toruń 2006.
 • P. Kaniecki, Idea „ekumeniczna” w filmach Tadeusza Konwickiego, „Kwartalnik Filmowy” 2007, nr 57-58.
 • M. Karłaszewski, Współczesny sen o raju. „Plan marzeń” w powieściach Tadeusza Konwickiego, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” 1978, z. 203.
 • Kijowski, Przygody wyobraźni Tadeusza Konwickiego, „Radar” 1966, nr 1.
 • J. Klejnocki, Autobiografia jako powieść, „Miesięcznik Literacki” 1988, nr 6.
 • M. Kłobukowski, „Lawa” czyli Konwickiego gra o „Dziady”, [w:] Scena i ekran. Przestrzeń dialogu interartystycznego, pod red. P. Skrzypczaka i J. Skuczyńskiego, Toruń 2007.
 • H. Klimkiewicz, Konstruowanie fabuł w powieściach Tadeusza Konwickiego jako gra z czytelnikiem, „Acta UNC, Filol. Pol” 1991, z. 31.
 • R. W. Kluszczyński, Analiza konstrukcji czasu w utworach Tadeusza Konwickiego, „Acta UŁ” 1979, seria 1, z. 50.
 • R. W. Kluszczyński, Jedyne raje to raje utracone. Analiza twórczości Tadeusza Konwickiego, [w:] Szkice o filmie polskim, red. B. Stolarska, Łódź 1985.
 • R. W. Kluszczyński, Problem czasoprzestrzeni w twórczości Tadeusza Konwickiego, „Acta UŁ. Folia Litteraria” 1981, z. 2.
 • Kolasińska, Z mroku nocy w stronę światła, [w:] „Dziady” Adama Mickiewicza. Poemat. Adaptacje. Tradycje, red. B. Dopart, Kraków 1999.
 • A Kołodyński, Przekład z Miłosza, „Film” 1982, nr 31.
 • M. Komar, Utopia postaci doskonałej, [w:] Literatura a współczesne przemiany społeczne, red. A Brodzka i M. Żmigrodzka, Warszawa 1972.
 • N. Korczarowska, Ojczyzny prywatne. Mitologia przestrzeni prywatności w twórczości Tadeusza Konwickiego, Jana Jakuba Kolskiego, Andrzeja Kondratiuka, Kraków 2007.
 • J. Kott, …może innej apokalipsy nie będzie, „Wiadomości” 1980, nr 1 (z dn. 6 I); recenzja dostępna w Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej, zob.: kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=2122&from=publication&tab=3.
 • P. Kuncewicz, Agonia i nadzieja, t. IV: „Proza polska od 1956”, Warszawa 1994.
 • P. Kuncewicz, Poetyka powieści produkcyjnej, [w:] Z problemów literatury polskiej XX wieku, Warszawa 1965.
 • Z. Kurzowa, Dialektyzmy kresowe w polskiej powieści powojennej, [w:] W kręgu literatury Polski Ludowej, red. M. Stępień, Kraków 1975.
 • T. Lubelski, Bohater Konwickiego, [w:] Człowiek z ekranu. Z antropologii postaci filmowej, pod red. M. Jaszkun-Dopartowej i M. Przylipiaka, Kraków 1996.
 • T. Lubelski, Strategie autorskie w polskim filmie fabularnym lat 1945-1961, r. IV: „Kino polskiego Października (1956-1961)”.
 • T. Lubelski, Święto pojednania. Raz jeszcze o „Jak daleko stąd, jak blisko”, [w:] Kino według Alicji, pod red. W. Godzica i T. Lubelskiego, Kraków 1995.
 • T. Lubelski, Poetyka powieści i filmów Tadeusza Konwickiego (na podstawie analiz utworów z lat 1947-1965), Wrocław 1984.
 • J. Ładyka, Między zwątpieniem i nadzieją, „Literatura” 1992, nr 11.
 • W. Mach, Przeczytaj „Dziurę w niebie”, „Nowa Kultura”, 1959, nr 33.
 • W. Maciąg, Bolesna pamięć. Tadeusz Konwicki, [w:] Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980, Wrocław 1992.
 • Z. Majchrowski, Improwizacja jak „lawa”, [w:] tegoż, Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza, Gdańsk 1998.
 • Z. Marcinów, „Zbudziłem się”. Uwagi o konwencji onirycznej w powieściach Tadeusza Konwickiego, [w:] Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku, red. I. Glatzel, J. Smulski, A. Sobolewska, Toruń 1999.
 • M. Maslowski, Tadeusz Konwicki ou le mythe de Juif errant, „Revue des Etudes Slaves” 1991, t. 63, z. 2.
 • S. Murzyński, Casus Szczypiorski. Casus Konwicki. Casus Dąbrowska, „Ład” 1992, nr 18, 20, 22.
 • Nasalska, Estetyka powieści Tadeusza Konwickiego, maszynopis pracy doktorskiej złożonej w Bibliotece Głównej UMCS; streszczenie w: „Biuletyn Polonistyczny” 1979, z. 1.
 • Nasalska, Filozofia człowieka w prozie Tadeusza Konwickiego, „Annales UMC”, Lublin 1978.
 • Nasalska, Formuła nostalgii. O sposobie kształtowania świata przedstawionego w prozie T. Konwickiego, [w:] Modele świata i człowieka, red. J. Święch, Lublin 1985.
 • Nasalska, Oszukani przez historię. O prozie Tadeusza Konwickiego, [w:] Między literaturą a historią, red. E. Łoch, Lublin 1886.
 • Nasalska, Pamięć Litwy, „Akcent” 1992, nr 2-3.
 • Nasalska, Przestrzeń i ideologia. O podróżach socrealistów, [w:] Czas i przestrzeń w prozie polskiej XIX i XX wieku, red. C. Niedzielski, Toruń 1990.
 • Nasalska, Twarz obcego. (O twórczości Tadeusza Konwickiego), [w:] Swoi i obcy w literaturze i kulturze, pod red. E. Rzewuskiej, Lublin 1997.
 • S. Nowicki [St. Bereś], Romans z nicością [recenzja „Bohini”], „Aneks” 1988, nr 49.
 • Patkaniowska, Tadeusza Konwickiego dialog z tradycją i własną pamięcią, „Odra” 1988, nr 3.
 • M. Orski, Kontestator wśród narodowych znaków, Wrocław 1989.
 • P. Perkowski, Pół wieku z cenzurą. Przypadek Tadeusza Konwickiego, „Pamiętnik Literacki” 2006, nr 2.
 • J. Sawicka, Zapisać swój los, „Miesięcznik Literacki” 1983, nr 2.
 • J. Smulski, Godzina wyzwolenia (O „Godzinie smutku” Tadeusza Konwickiego), [w:] Pękanie lodów. Krótkie formy narracyjne w literaturze polskiej lat 1954-1955, Toruń 1995.
 • J. Smulski, „Ulepiec”. Kilka uwag o formie gatunkowej tryptyku Tadeusza Konwickiego „Kalendarz i klepsydra”, „Wschody i zachody księżyca”, „Nowy Świat i okolice”, [w:] Formy i strategie wypowiedzi narracyjnej, red. Cz.Niedzielski, J. Speina, Toruń 1993.
 • Sobolewska, Współczesna powieść inicjacyjna: Konwicki, Walpole, Vesaas, [w:] Mistyka dnia powszedniego, Warszawa 1992.
 • Sobolewska, Maski Pana Boga, Kraków 2003.
 • T. Sobolewski, Balkon Konwickiego, [w:] tegoż, Dziecko Peerelu. Esej-dziennik, Warszawa 2000.
 • M. Sprusiński, Konwickiego wieczne pielgrzymowanie, [w:] Między prawdą i zmyśleniem, Kraków 1978.
 • Spychała, Uwagi o epitetach w powieściach Tadeusza Konwickiego, „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Filologia Polska”, Rzeszów 1990, z. 20/72.
 • Tadeusz Konwicki. Écrivain et cinéaste polonais d’aujourd’hui, red. H. Włodarczyk, Paris 1986.
 • W. Tomasik, Intertekstualność i tendencja. Wokół „Władzy” Tadeusza Konwickiego, [w:] Słowo o socrealizmie, Bydgoszcz 1991.
 • W. Tomasik, Polska powieść tendencyjna 1949-1955. Problemy perswazji literackiej, Wrocław-Warszawa 1988.
 • M. Tomaszewski, Magiczna triada Tadeusza Konwickiego, [w:] tenże, Od chaosu do kosmosu. Szkice o literaturze polskiej i francuskiej XX wieku, Warszawa 1999.
 • J. Walc, Dwa razy o „Małej apokalipsie”, [w:] tegoż, Wielka choroba, Warszawa 1992.
 • J. Walc, Nieepickie powieści Konwickiego, „Pamiętnik Literacki” 1975, z. 1.
 • J. Walc, Tadeusza Konwickiego przedstawianie świata, maszynopis pracy doktorskiej, złożony w Bibliotece IBL PAN (publikacja fragmentu I rozdziału pracy w artykule: pozycja powyżej).
 • J. Walc, Zastapić samobójcę. Obowiązek i samotność pozostają — i to one właśnie wyznaczają pisarski świat Konwickiego, „Tygodnik kulturalny” 1988 (z dn. 16 X).
 • Walczak, Filmy Tadeusza Konwickiego. Ich korespondencja z twórczością literacką artysty oraz z wątkami autobiograficznymi, maszynopis pracy licencjackiej napisanej pod kierunkiem dr Sylwii Kołos w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi — Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2006.
 • Werner, Nasza mała apokalipsa, „Krytyka” 1980, nr 7; przedruk: Literatura źle obecna. Rekonesans, Londyn 1982 (wydania kolejne: Londyn 1984 i Kraków 1986).
 • Wojtczak, Siódmy krąg piekła. Antyutopia w literaturze i filmie, Poznań 1994.
 • T. Wroczyński, Tradycja, tęsknota, mistyfikacja. Rzecz litewska Tadeusza Konwickiego, [w:] Kresy w literaturze. Twórcy dwudziestowieczni, pod red. E. Czaplejewicza i E. Kasperskiego, Warszawa 1996.
 • T. Wroczyński, Zwierz-człek-upiór: wokół twórczości Tadeusza Konwickiego, [w:] Nikt nie chciał być młodym. Materiały z sesji literackiej o twórczości Tadeusza Konwickiego, red. J. Papuzińska, Żabia Wola 2006.
 • K. Zaleski, Polskie chucie, „Teksty” 1974, nr 1.
 • M. Zaleski, Literatura i wyobcowanie: casus Tadeusza Konwickiego, [w:] Literatura a wyobcowanie. Studia, red. J Święch, Lublin 1990.
 • H. Zaworska, Dolina. Wszystko albo cokolwiek, [w:] tejże, Spotkania. Szkice literackie, Warszawa 1973.
 • K. Zechenter, The Fiction of Tadeusz Konwicki: Coming to Terms with Post-War Polish History and Politics, Edwin Mellen Press: Lesiston New York, Lampeter, 2007.
 • Żynis, Koniec świata raz jeszcze. Katastroficzne wątki w prozie Tadeusza Konwickiego, Słupsk 2003.

konwicki.art.pl > Bibliografia

z Google

© 2006-2009 Pracownia Kultury Współczesnej
Opracowała Emilia Walczak, Zaprojektował Tomasz Kojder. HTML CSS